طالع بینی ازدواج و زناشویی بر مبنای ماه تولد

به گزارش مجله دور زمین، طالع بینی ازدواج بر اساس ماه های تولد مرد و زن و بررسی سازگاری ازدواج و پیوند زناشویی بر اساس ماه های تولد

طالع بینی ازدواج و زناشویی بر مبنای ماه تولد

طالع بینی ازدواج متولدین فروردین ماه با سایر ماه ها

فروردین با فروردین: (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر.

فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد.

فروردین با خرداد: (بد) پر جنب و جوش، بی قرار، تنوع طلب و سرکش.

فروردین با تیر: (متوسط) برون گرا، ایده آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

فروردین با مرداد: (خوب) پیوند پیروزی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

فروردین با شهریور: (بد) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب.

فروردین با مهر: (بسیار خوب) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

فروردین با آبان: (بد) آزادی خواه، سلطه گر، خواهان تنهایی و درون گرا.

فروردین با آذر: (عالی) کم ترین اختلاف و هیاهو از تعیینات بارزشان است.

فروردین با دی: (بد) تفاهم چندانی باهم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند.

فروردین با بهمن: (بد) سلطه گر، آرمان گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

فروردین با اسفند: (متوسط) با مشکل روبرو است ولی ممکن است پیوند خوبی باشد.

طالع بینی ازدواج متولدین اردیبهشت ماه با سایر ماه ها

اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند ولی قابل حل شدن است.

اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) نسبتا خودرای و لجباز هستند، ممکن است مشکل پیش بیاید.

اردیبهشت با خرداد: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و چندان باهم سازگار نیستند.

اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده دوست، خون گرم، پیوندی محکم و پایدار.

اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق پیشه، باصداقت، وفادار، پیوندی مملو از آرامش.

اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوان مرد، باسخاوت، مددکار و بدون مشکل.

اردیبهشت با مهر: (متوسط) اهل اعتدال، معاشرتی، خونسرد و کمی با حسادت.

اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمان گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.

اردیبهشت با آذر: (متوسط) جسور، بی پروا، نیازمند با آزادی و بدون تفاهم.

اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) با ثبات، رازنگه دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو، آزادیخواه و آرمان گرا .

اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط توانایی سازگاری را دارند.

طالع بینی ازدواج متولدین خرداد ماه با سایر ماه ها

خرداد با فروردین: (بد) افرادی پرجنب و جوش و بی قرار، ناسازگار و بدون تفاهم.

خرداد با اردیبهشت: (متوسط) تیزهوش، کنجکاو و تنوع طلب. چندان باهم سازگار نیستند.

خرداد با خرداد: (خوب) مشورت پذیر، با استدلال، توانا در برطرف کردن مسائل.

خرداد با تیر: (متوسط) باروحیه، تنوع طلب و بی قرار، خودشان می توانند باعث ایجاد مسائل شوند.

خرداد با مرداد : (بسیار خوب) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان.

خرداد با شهریور: (متوسط) چندان ذوق و شوقی در روابط شان وجود ندارد.

خرداد با مهر: (بسیار خوب) خون سرد، باسلیقه، هنردوست و بسیار بانشاط می باشند.

خرداد با آبان: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یک دیگر را تحمل کنند.

خرداد با آذر: (بسیار خوب) سرشار از ذوق وشوق برای زندگی مشترک.

خرداد با دی: (خوب) خویشتن دار، سیاست مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

خرداد با بهمن: (بسیار خوب) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

خرداد با اسفند: (بد) خیال باف، رویاپرداز، مرموز، عدم تفاهم با همدیگر.

طالع بینی ازدواج متولدین تیر ماه با سایر ماه ها

تیر با فروردین: (متوسط) برون گرا، ایده آلیست، امکان مشکل وجود دارد.

تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) نقاط اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند.

تیر با خرداد: (متوسط) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی.

تیر با تیر : (خوب) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد.

تیر با مرداد: (خوب) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی پیروز دارند.

تیر با شهریور: (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امور مالی و دیگری حساب گر و صرفه جو و هماهنگ.

تیر با مهر :(بسیار خوب) هر دو مهربان، انسان دوست و توان مند.

تیر با آبان: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.

تیر با آذر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر، دیگری متمایل به رکن خانواده.

تیر با دی: (خوب) از نظر مالی، اخلاقی و روابط هماهنگ هستند. بنابراین پیوندی پیروز می شود.

تیر با بهمن: (متوسط) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و تلاش نیاز دارد.

تیر با اسفند: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه با عشق و علاقه و تفاهم کامل.

طالع بینی ازدواج متولدین مرداد ماه با سایر ماه ها

مرداد با فروردین: (خوب) پیوند پیروزی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

مرداد با اردیبهشت : (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست. ازدواجی پیروز و پایدار.

مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی، خون گرم، همراه با سازگاری مثبت.

مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی باهم ندارند. موقعیت همدیگر را درک می کنند.

مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.

مرداد با شهریور: (متوسط) یکی منضبط و قانون مند، دیگری پرشور و زیباپسند.

مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مرداد با آبان: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.

مرداد با آذر: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

مرداد با دی: (متوسط) به دلیل داشتن حق مشترک فزونی جویی شاید دچار اختلاف شوند.

مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمان گرا و ایده آلیست. پیوندی پیروز خواهد بود.

مرداد با اسفند: (خوب) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

طالع بینی ازدواج متولدین شهریور ماه با سایر ماه ها

شهریور با فروردین: (بد) یکی پاک سرشت و انسان دوست، دیگری جسور و جاه طلب.

شهریور با اردیبهشت: (خوب) صفات مشترک خوب نظیر جوان مردی و نجابت.

شهریور با خرداد: (متوسط) یکی عاطفی و عاشق پیشه، دیگری با نظم و برنامه تعیین

شهریور با تیر: (بسیار خوب) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد: (متوسط) نسبتا لج باز و خودرای. شاید با مشکل روبرو شوند.

شهریور با شهریور: (بسیار خوب) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.

شهریور با مهر: (خوب) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مسائل توانا.

شهریور با آبان: (متوسط) جسور و بی پروا. سرشار از انرژی و بلند پرواز.

شهریور با آذر: (بد) تنوع طلب، خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

شهریور با بهمن: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و تلاش می تواند خوب باشد.

شهریور با اسفند: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

طالع بینی ازدواج متولدین مهر ماه با سایر ماه ها

مهر با فروردین: (بسیار خوب) خون گرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.

مهر با اردیبهشت: (خوب) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.

مهر با خرداد: (بسیار خوب) آدم هایی حساب گر، خون گرم، تفاهم مناسبی با هم دارند.

مهر با تیر: (بسیار خوب) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

مهر با شهریور: (خوب) پیوندی پیروز چون منصف عادل و با سلیقه می باشند.

مهر با مهر : (خوب) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند پیروز باشند

مهر با آبان : (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند پیروز باشند

مهر با آذر : (بسیار خوب) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی : (متوسط) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن : (بد) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند : (بسیار خوب) پیوندی پیروز چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

طالع بینی ازدواج متولدین آبان ماه با سایر ماه ها

آبان با فروردین: (بد) آزادی خواه، سلطه گر، خواهان تنهایی و درون گرا.

آبان با اردیبهشت: (خوب) آرمان گرا، بلندپرواز، همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری.

آبان با خرداد: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.

آبان با تیر: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.

آبان با مرداد: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران.

آبان با شهریور: (متوسط) جسور، بی پروا، سرشار از انرژی و بلندپرواز.

آبان با مهر: (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند پیروز باشند.

آبان با آبان: (بد) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن. در نتیجه پیوندی همراه با مسائل دارند.

آبان با آذر: (متوسط) یکی سخت گیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

آبان با دی: (بد) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سخت گیرانه می باشند.

آبان با بهمن: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب فزونی.

آبان با اسفند: (بد) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی.

طالع بینی ازدواج متولدین آذر ماه با سایر ماه ها

آذر با فروردین: (عالی) کم ترین اختلاف و هیاهو از تعیینات بارزشان است.

آذر با اردیبهشت: (متوسط) جسور، بی پروا، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم.

آذر با خرداد: (بسیار خوب) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک.

آذر با تیر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده.

آذر با مرداد: (متوسط) یکی پرشور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.

آذر با شهریور: (بد) تنوع طلب، خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط. دچار مشکل هستند.

آذر با مهر: (بسیار خوب) دارای خصیصه هایی مثل محبت، درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.

آذر با آبان: (متوسط) یکی سخت گیر در مسائل، دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

آذر با آذر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی.

آذر با دی: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند. باید خویشتن دار باشند.

آذر با بهمن: (بسیار خوب) از پیروز ترین پیوندهای زناشویی خواهد بود، چون مثبت گرا هستند.

آذر با اسفند: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

طالع بینی ازدواج متولدین دی ماه با سایر ماه ها

دی با فروردین: (بد) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند.

دی با اردیبهشت: (بسیار خوب) با ثبات رازنگه دار، پیوندی مستحکم و پابرجا.

دی با خرداد: (خوب) خویشتن دار، سیاست مدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

دی با تیر: (خوب) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

دی با مرداد: (متوسط) به دلیل داشتن حس مشترک فزونی جویی شاید دچار اختلاف شوند.

دی با شهریور: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.

دی با مهر: (متوسط) نسبتا خودرای و بلند پرواز، ممکن است با مشکل روبرو باشند.

دی با آبان: (بد) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سخت گیرانه می باشند.

دی با آذر: (متوسط) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند می بایست خویشتن دار باشند.

دی با دی: (متوسط) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود.

دی با بهمن: (متوسط) یکی محتاط و محافظه کار، دیگری سخت گیر و جدی.

دی با اسفند: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

طالع بینی ازدواج متولدین بهمن ماه با سایر ماه ها

بهمن با فروردین: (بد) سلطه گر، آرمان گرا، موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

بهمن با اردیبهشت: (بد) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر.

بهمن با خرداد: (بسیار خوب) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.

بهمن با تیر: (متوسط) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و تلاش نیاز دارد.

بهمن با مرداد: (خوب) هردو آرمان گرا و ایده آلیست، پیوندی پیروز خواهد بود.

بهمن با شهریور: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و تلاش می تواند خوب باشد.

بهمن با مهر: (بد) پرجنب وجوش، بی قرار، تنوع طلب و سرکش.

بهمن با آبان: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب فزونی.

بهمن با آذر: (بسیار خوب) از پیروز ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.

بهمن با دی: (متوسط) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سخت گیر و جدی و تلاش گر.

بهمن با بهمن: (خوب) پیوندی بسیار پیروز، توانا در مدیریت امور مختلف.

بهمن با اسفند: (خوب) یکی روشن فکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

طالع بینی ازدواج متولدین اسفند ماه با سایر ماه ها

اسفند با فروردین: (متوسط) با مشکل روبرو است ممکن است پیوند خوبی باشد.

اسفند با اردیبهشت: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

اسفند با خرداد: (بد) خیال باف و رویاپرداز، مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد: (خوب) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر.

اسفند با شهریور: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شوند.

اسفند با مهر: (بسیار خوب) پیوندی پیروز چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

اسفند با آبان: (بد) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه، دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

اسفند با دی: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن: (خوب) یکی روشن فکر و اهل منطق، دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر.

اسفند با اسفند: (بد) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مسائلی پیش بیاید.

منبع: ایران ناز

منبع: ستاره
انتشار: 29 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: dorezamin.ir شناسه مطلب: 1045

به "طالع بینی ازدواج و زناشویی بر مبنای ماه تولد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طالع بینی ازدواج و زناشویی بر مبنای ماه تولد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید