تعبیر خواب فیل - دیدن حمله فیل در خواب چه معنایی دارد؟

به گزارش مجله دور زمین، با تعبیر خواب فیل، تعبیر خواب گله فیل، تعبیر خواب فیل سواری و تعبیر خواب حمله فیل به تعبیر معبرین کهن و امروزی همراه ما باشید.

تعبیر خواب فیل - دیدن حمله فیل در خواب چه معنایی دارد؟

سرویس سرگرمی - درک خواب و رویا قطعا می تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مسائل کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب خبرنگاران و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

مطیعی تهرانی در تعبیری که برای دیدن فیل در خواب آورده است تفسیر این حیوان بزرگ الجثه را به پادشاه عجمی توسط معبرین کهن اشتباه می داند. او در این مقدمه می گوید:

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلاً نوشته اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد.

با این حال و با این مقدمه نیز نمی توان از تعابیر محمد بن سیرین و امام جعفر صادق (ع) در مورد دیدن فیل در خواب گذشت. با تعبیر خواب دیدن فیل در مجله اینترنتی خبرنگاران همراه ما باشید.

تعبیر خواب فیل به روایت معبرین اسلامی و کهن

ابن سیرین گوید:

 • اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
 • اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
 • اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
 • اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
 • اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.
 • اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند.
 • اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
 • اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

جابرمغربی گوید:

 • اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.
 • اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است

 1. پادشاه عجمی
 2. مرد غلام
 3. مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می دهد)
 4. مرد باقوت و هیبت.
 5. مرد حسود.
 6. ستمکاری خونخواره.

تعبیر خواب فیل (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل
 • سوار شدن بر روی آن: نیکبختی
 • مرگ آن: پروژه های شکست خورده

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

تعبیر خواب سوار شدن بر فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان بزرگ الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است ولی اگر نتوانستید سوار شوید پیروز و کامیاب نمی شوید.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

تعبیر خواب گله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

آنلی بیتون: دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و پایدار زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب حمله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: setare.com
انتشار: 2 آذر 1399 بروزرسانی: 2 آذر 1399 گردآورنده: dorezamin.ir شناسه مطلب: 1423

به "تعبیر خواب فیل - دیدن حمله فیل در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب فیل - دیدن حمله فیل در خواب چه معنایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید